I. Spôsob objednávania
Objednávku tovaru je možné urobiť on-line priamo na webovej stránke. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Ďalšou možnosťou je zaslanie objednávky formou e-mailu na adresu shop@ultras.sk  s uvedením presného názvu, veľkosti a farby tovaru; počtu objednaných kusov, presnej adresy a telefónneho čísla. V prípade nejasností nás kontaktujte prostredníctvom telefónneho čísla 0902 789 081. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky Vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky.
II. Termín dodania
Každú objednávku vybavíme v čo najskoršom termíne. Tovar dostupný na sklade bude zaslaný do 3 pracovných dní. Tovary neuvedené v sekcii SKLAD sú na objednávku, doba dodania je spravidla 2 - 4 týždne. Termín dodania sa môže predĺžiť z dôvodu nedostupnosti tovaru, o zmene dodacej lehoty budete informovaní e-mailom. Po vybavení objednávky vás budeme informovať o jej zaslaní.
III. Doručenie a platba za tovar
Dobierka prostredníctvom Slovenskej pošty. Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte. Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky poplatok za zaslanie na dobierku, poštovné a balné 4 EUR (120,50 Sk).
IV. Stornovanie objednávky
Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Kupujúci môže objednávku stornovať telefonicky 0902 789 081 alebo e-mailom na adrese shop@ultras.sk
Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. písomným oznámením na e-mailovú adrese shop@ultras.sk O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania odstúpenia. Ak tento e-mail kupujúci neobdrží do tejto stanovenej doby, je jeho právom a povinnosťou telefonicky alebo e-mailom si tieto informácie vyžiadať.
V. Záruka a Reklamácie
Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neprimeraným zaobchádzaním, použitím alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením.
VI. Ceny tovaru
Ceny uvedené na internetovej stránke www.shop.ultras.sk sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Cena uvedená pri každom výrobku je v eurách. K cene tovaru bude pripočítané poštovné v zmysle ďalších ustanovení a obchodných podmienok (odsek III.)
Posledná úprava ( 30.12.2009 12:10 )

 

I. Spôsob objednávania

 

Objednávku tovaru je možné urobiť on-line priamo na webovej stránke. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Ďalšou možnosťou je zaslanie objednávky formou e-mailu na adresu vatra@vatra.sk  s uvedením presného názvu, veľkosti a farby tovaru; počtu objednaných kusov, presnej adresy a telefónneho čísla. V prípade nejasností nás kontaktujte prostredníctvom telefónneho čísla 0902 789 081. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky Vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky. POZOR - bez obdržania potvrdenia objednávky mailom na Vašu e-mailovú adresu, nie je Vaša objednávka dokončená (je nutné vrátiť sa do košíka a dokončiť nákup)!

 

II. Termín dodania

 

Každú objednávku vybavíme v čo najskoršom termíne. Tovar dostupný na sklade bude zaslaný do 3 pracovných dní. Pri tovaroch, ktoré nie sú na sklade, doba dodania je 1 až 2 týždne. Termín dodania sa môže predĺžiť z dôvodu nedostupnosti tovaru, o zmene dodacej lehoty budete informovaní e-mailom. Po vybavení objednávky vás budeme informovať o jej zaslaní.

 

III. Doručenie a platba za tovar

 

Dobierka prostredníctvom Slovenskej pošty. Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte. Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky poplatok za zaslanie na dobierku, poštovné a balné 3,90 EUR s DPH. Pri objednávke nad 100 EUR poštovné neúčtujeme. Poštovné do Českej republiky je 10,00 EUR s DPH, je možná len platba vopred, do krajín mimo Českej republiky je možná tiež len platba vopred, poštovné sa určí podľa krajiny doručenia.

 

IV. Stornovanie objednávky

 

Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Kupujúci môže objednávku stornovať telefonicky 0902 789 081 alebo e-mailom na adrese vatra@vatra.sk

 

Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Pred uplatnením tohto práva nás v uvedenej lehote  o odstúpení informujte elektronicky alebo písovne na našich kontaktných adresách a na stanovenom formulári.

 

 

V. Záruka a Reklamácie

 

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neprimeraným zaobchádzaním, použitím alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením.

 

VI. Ceny tovaru

 

Ceny uvedené na internetovej stránke www.vatra.sk sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Cena uvedená pri každom výrobku je v eurách. K cene tovaru bude pripočítané poštovné v zmysle ďalších ustanovení a obchodných podmienok (odsek III.)

 

VII. Záverečné ustanovenia

 

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mat písomnú formu.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona c. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona c. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona c. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Posledná úprava (23.6.2014 09:10 )